Legislatíva EU o hluku z cestnej dopravy

Neoficiálny preklad spoločného stanoviska „Position Paper – EU legislation on road traffic noise“ Európskej asociácie výrobcov automobilov (ACEA), Európskej asociácie výrobcov pneumatík a kaučuku (ETRMA) a Európskej technickej organizácie výrobcov pneumatík a ráfikov (ETRTO), ktoré bolo uverejnené dňa 25. marca 2022 na webových stránkach ETRMA.

Stanovisko

Legislatíva EU o hluku z cestnej dopravy

ÚVOD

Celý automobilový priemysel v Európe, vrátane odvetvia výroby pneumatík ako hlavného dodávateľského sektora, prechádza hlbokou štrukturálnou transformáciou, ktorá je podporovaná masívnymi trendmi digitalizácie, automatizácie, novými technológiami pohonu a tiež opatreniami na udržateľnosť a ochranu klímy. Všetky tieto faktory si budú vyžadovať značné prispôsobenie na zabezpečenie mobility budúcnosti. Európska asociácia výrobcov automobilov (ACEA), Európska asociácia výrobcov pneumatík a kaučuku (ETRMA) a Európska technická organizácia výrobcov pneumatík a ráfikov (ETRTO) sa hlásia k európskemu cieľu udržateľnej transformácie ekonomiky, hoci sa vysporiadava s ekonomickými dopadmi koronavírusovej pandémie. Týmto zároveň podporuje dosiahnutie cieľov Zelenej dohody pre Európu. Ciele v oblasti ekologickej a konkurencieschopnej dopravy však nemôže automobilové odvetvie dosiahnuť samo – sprievodné opatrenia v hospodárskej a dopravnej politike sú preto absolútne nevyhnutné.

Dostupnosť mobility pre ľudí a tovar je jedným zo základných kameňov moderného života. Blahobyt, rast a rozvoj technológií vedú k väčšej potrebe mobility, pričom dôležitú úlohu zohrávajú nové možnosti mobility(1). Mobilita je jedným z kľúčových faktorov určujúcich, či môžu ľudia dosiahnuť svoje profesijné a osobné ciele(2). Okrem toho je pohyb tovaru rozhodujúcim faktorom fungujúcej ekonomiky.

V oblasti mobility možno nájsť protichodné ciele, ktoré vyžadujú hľadanie kompromisov. V spoločenskom záujme sa zákonodarca snaží nájsť rovnováhu medzi týmito odlišnými cieľmi a stanovuje stále nové požiadavky na cestné vozidlá. Aspekty, ako je bezpečnosť, kontrola kvality ovzdušia, udržateľnosť a znižovanie hluku sú základom pre prijímanie prísnejších zákonov, ktorých požiadavky musia produkty v plnej miere spĺňať.

Začlenenie všetkých týchto požiadaviek z rôznych vyššie uvedených oblastí do charakteristík produktu je významnou výzvou pre výrobcov automobilov a ich dodávateľov. Jeden z problémov pri vyvažovaní protichodných cieľov je skutočnosť, že ľudia majú premenlivé role v rámci dopravy. V úlohe vodiča cestného vozidla tak pre nich budú dôležitejšie iné aspekty ako v ich inej úlohe chodca.

HLUK VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ

Politika hluku vo vonkajšom prostredí nadobudla dôležitosť vďaka iniciatíve Európskej komisie aktualizovať právny rámec emisií hluku vozidiel. Hluk z cestnej dopravy má veľa podôb. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už mnoho rokov skúma vplyv vystavenia latentnému hluku na ľudské zdravie a vydáva odporúčania na stanovenie cieľov pre oblasť expozície hluku. Európska únia sa s týmto typom hluku vo vonkajšom prostredí vysporiadava prostredníctvom smernice o hodnotení a riadení hluku vo vonkajšom prostredí(3) a požaduje, aby členské štáty posudzovali hladiny hluku v aglomeráciách a pozdĺž hlavných dopravných ťahov, a aby na základe týchto informácií vypracovali akčné plány na reguláciu hluku. Tieto hlukové mapy odrážajú opatrenia na zníženie hluku prijaté územnými samosprávami, ako je zníženie rýchlostných limitov na cestách, zlepšené povrchy vozoviek a protihlukové zábrany. Zatiaľ čo väčšina plánov navrhuje, aby bol hluk znížený pri zdroji – primárne znížením emisií hluku vozidiel, technologický pokrok sa nezohľadňuje v rámci hlukového mapovania EÚ. Navrhujeme preto, aby bol technologický pokrok pri pohone a pneumatikách adekvátne začlenený do výpočtov hlukového mapovania a pravidelne skúmaný.

Tento typ hluku z cestnej dopravy je však verejnosťou vnímaný ako menej dôležitý ako iné environmentálne problémy(4). Verejnosť sa viac zameriava na hluk spôsobený individuálnymi udalosťami, napr. motocyklami(5), klaksónmi, alebo bezohľadným správaním pri riadení(6).

EMISIE HLUKU VOZIDIEL

Nadchádzajúca revízia právnych predpisov upravujúca emisie hluku vozidiel sa bude musieť vysporiadať s dvoma aspektmi: s obťažovaním hlukom (jednotlivé udalosti) a hlukovým znečistením (vystavenie latentnému hluku). Súčasné právne predpisy týkajúce sa hluku vozidiel už zohľadňujú oba aspekty. Na účely schválenia typu vozidla je stanovená hladina hluku meraná takým spôsobom, aby zodpovedala použitiu vozidla v podmienkach mestskej premávky. Hladina hluku vozidla pri typovom schválení pokrýva 90 % jazdných situácií v mestskej premávke. Okrem vyššie uvedeného sa rozšírené požiadavky vzťahujú najmä na osobné automobily v širokom rozsahu prevádzky, aby boli vylúčené nevhodné emisie hluku.

Vozidlá majú určité emisie hluku, ktoré nemôžu a ani by nemali byť úplne eliminované. „Nulové emisie hluku“ nie sú z bezpečnostných dôvodov žiaduce pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov atď.). Túto dichotómiu zohľadňujú právne predpisy o emisiách hluku, ktoré nielen predpisujú maximálne úrovne pre ochranu životného prostredia, ale od júla 2021 je v EÚ stanovená aj minimálna úroveň hluku pre vozidlá, ktoré fungujú v čisto elektrickom režime, aby boli rozpoznateľné pri pohybe. Akékoľvek zamýšľané novelizácie právnych predpisov upravujúcich emisie hluku preto musia brať do úvahy skutočnosť, že zníženie maximálnych prahových hodnôt môže spôsobiť, že vyšší počet produktov bude musieť spĺňať požiadavky stanovené pre minimálne hladiny hluku a bude ich nutné vybaviť dodatočnými generátormi zvuku(7).

HLUK Z CESTNEJ DOPRAVY

Hluk z cestnej dopravy je spôsobený kombináciou prvkov, najmä hlukom z odvaľovania (vzájomné pôsobenie medzi pneumatikou a povrchom vozovky) a hlukom z pohonu (pochádzajúci z motora a hnacieho ústrojenstva). Pri nižších rýchlostiach prevažuje hluk pohonu, zatiaľ čo pri vyšších rýchlostiach prevažuje hluk odvaľovania pneumatík. V závislosti na dopravnej situácii (podmienkach prevádzky vozidla) a kvalite povrchu vozovky nastáva tento prechod medzi 30 až 50 km/h.

Pre hluk z cestnej dopravy hrá hlavnú rolu druh povrchu vozovky. Práve druh materiálu a textúra povrchu majú veľký vplyv na zvuk odvaľovania vytváraný pneumatikami vozidla. Nízky hluk z odvaľovania pneumatík je možné dosiahnuť iba ak sú všetky technológie pre minimalizáciu hluku aplikované na povrch vozovky rovnakým spôsobom ako na technológiu pneumatík. Rôzne a čiastočne protichodné hľadiská je potrebné vziať do úvahy pre povrch vozovky, ako aj pre pneumatiky.

Hlavnou úlohou pneumatiky je udržať vozidlo bezpečne na ceste – brzdná dráha, pozdĺžna stabilita a stabilita v zákrutách či priľnavosť na suchom a mokrom povrchu sú len niektoré kritériá, s ktorými je každý vodič oboznámený z vlastnej skúsenosti. Nízky valivý odpor je ďalším kľúčovým regulovaným hľadiskom, pretože optimalizuje spotrebu paliva a predlžuje životnosť pneumatík (dôležitá požiadavka zákazníkov). Pneumatiky je možné optimalizovať iba pre obmedzený počet konkrétnych výkonnostných kritérií a nedávne štúdie ukazujú, že nie je možné optimalizovať všetky kritériá súčasne. Požadovaný pokrok smerom k tichším pneumatikám nevyhnutne ohrozí ďalšie kritériá, ako je bezpečnosť jazdy a šetrnosť k životnému prostrediu. Akékoľvek ďalšie sprísnenie regulácie na znižovanie hluku bude mať ďalekosiahle dôsledky a mohlo by dokonca ohroziť bezpečnosť cestnej premávky a/alebo dosiahnutie cieľa uhlíkovej neutrality.

V posledných rokoch boli v oblasti cestných stavieb vyvinuté zaujímavé nové technológie na vytvorenie „nízkohlučných“ povrchov vozoviek. Tieto povrchy sú tiché, majú dobrú priľnavosť a dlhú životnosť, vďaka čomu sú vhodné najmä do mestského prostredia(8).

STAVEBNÉ TECHNOLÓGIE

V oblasti stavebných technológií sú k dispozícii najnovšie fasády pohlcujúce hluk a vďaka aktualizácii smernice o energetickej účinnosti (EED)(9) boli zavedené nové technológie okien a koncepty odvetrávania. Oboje môže prispieť k výraznému zníženiu expozície hluku pri cestách s hustou premávkou. Už dnes tak môžeme ťažiť zo synergických efektov v iných oblastiach. Pri plánovaní budúcnosti založenej na zelených a smart mestách je nevyhnutné tieto aspekty zahrnúť do prípravy požiadaviek na reguláciu hluku.

ODPORÚČANIA

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE HLUKU

Vyzývame k:
• Systematickému využívaniu povrchov vozoviek s nízkou hlučnosťou, najmä v miestach s najväčšou hlukovou záťažou.
• Väčšiemu zameraniu na potenciál zníženia hluku pri plánovaní dopravných tokov.
• Využitie všetkých typov nových technológií na minimalizáciu šírenia hluku v mestskom prostredí.
• Zníženie hlučnosti pri jednotlivých udalostiach, vrátane sústavnej kontroly nelegálnych úprav vozidiel a ich súčastí a protispoločenského správania vodičov.

OPATRENIA NA ZLEPŠENIE HODNOTENIA A OVEROVANIE HLUKU VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ

• Opatrenia znižujúce hluk vo vonkajšom prostredí by sa mali premietnuť do nástrojov hodnotenia hluku vo vonkajšom prostredí (hlukové mapovanie), vrátane zahrnutia pokroku technológií priamo pri zdroji(10).
• Presnosť merania hluku by mala byť uznaná ako nástroj pre lepšiu vymáhateľnosť záväzných predpisov.

ZÁVER

Výrobcovia automobilov a ich dodávatelia berú vážne svoju zodpovednosť za budovanie spoločnosti orientovanej na budúcnosť. Na maximalizáciu potenciálu tichých vozidiel v každodennej cestnej premávke a na to, aby bol pokrok v oblasti znižovania hluku rozpoznateľný pre európskych občanov, je však potrebná podpora ďalších zúčastnených strán, najmä samotných tvorcov relevantných politík.

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)

(1) https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/?lang=en
(2) https://www.adac.de/-/media/pdf/dko/adac-studie-evolution-der-mobilitaet-englisch.pdf
(3) Smernica č. 2002/49/ES
(4) Európska komisia, Eurobarometer 468, 2017.
(5) Bundesratssache (správa Bundesrat) 125/20 o hlukovom znečistení z motocyklov.
(6) https://www.mannheim24.de/mannheim/mannheim-innenstadt-einsatzgruppe-poser-polizei-wird-aufgeloest-bilanz-jahres-2018-10294297.html
(7) https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_vehicle_warning_sounds.
(8) Povrchová úprava vozovky COLAS Nanosoft
(9) Dodatočné náklady na rôzne triedy odhlučnených okien bývajú nízke. Z tohto dôvodu sa investície do akustických okien obvykle vyplatia už len vďaka ich tepelnej izolácii, viď https://www.fensterversand.com/schallschutzfenster.php
(10) Správa ETRMA “Tyre & Road Traffic noise. Where we should look for road traffic noise improvements”, December 2021; https://www.etrma.org/key-topics/tyre-regulations