Nový dátový rámec EÚ môže spustiť vlnu inovácií v európskom ekosystéme automobilového priemyslu a služieb mobility

Nezávislí európski poskytovatelia služieb vítajú veľmi pozitívny dialóg s komisárom Bretonom

Brusel, 23. júna 2022 – Spoločnosti zastupujúce 4,5 milióna pracovných miest v automobilovom priemysle v celej Európe uvítali veľmi pozitívnu výmenu názorov s Európskou komisiou ohľadom zabezpečenia inovácií v automobilovom priemysle a v sektore mobility v čase, kedy európske regulačné orgány stanovujú pravidlá, ktoré budú určovať toto odvetvie na ďalších najmenej desať rokov.

Skupina Nezávislých poskytovateľov služieb (Independent Service Providers „ISPs“)1 víta veľmi pozitívnu výmenu názorov s komisárom Thierrym Bretonom o tom, ako môže Akt o dátach a pripravovaná odvetvová regulácia vytvoriť priestor pre rýchle inovácie dát generovaných vozidlami v európskom ekosystéme automobilového priemyslu a mobility.

ISPs uvítali tento prístup a pozitívny splnomocňovací rámec, ktorý Akt o dátach vytvára. Skupina súhlasila s komisárom, že tu je naliehavá potreba, aby Európsky parlament a Rada čo najskôr prijali návrh Aktu o dátach vypracovaný Komisiou a aby pred európskymi voľbami v máji 2024 bola prijatá odvetvová regulácia pre automobilový priemysel upravujúca prístup k údajom a zdrojom vo vozidlách.

Každý z ISPs zdieľal s komisárom prípady využitia zo svojej časti ekosystému, čo viedlo k živej diskusii o dôležitej úlohe, ktorú môžu zohrávať inovácie v oblasti automobilového priemyslu a služieb mobility pri digitálnej a udržateľnej transformácii Európy v nasledujúcich desiatich rokoch a ďalej, vrátane rýchlo sa rozvíjajúceho sveta elektromobilov (EV).

ISPs znovu potvrdili svoj jasný zámer podporovať prácu Komisie, Európskeho parlamentu a Rady, aby zabezpečili včasné prijatie Aktu o dátach a „zlatého štandardu“ odvetvovej regulácie, pravdepodobne prvého svojho druhu v celosvetovom meradle. ISPs tiež naliehajú na Komisiu, aby do konca tohto roku zverejnila návrh odvetvovej regulácie, aby bolo možné začať včas riadny legislatívny postup.

Thomas Møller Thomsen, prezident FIA Regiónu I, menom ISPs uviedol:

„Vízia Európy ako lídra v oblasti inovácií v automobilovom priemysle a službách mobility – opierajúca sa o rovný prístup k dátam generovaným vozidlami – vyjadrená komisárom Bretonom je veľmi vítaná. Tieto služby budú transformovať každodenné riadenie a riešenie mobility pre európskych spotrebiteľov, spoločnosti a mestá.“

Khaled Shahbo, zastupujúci Leaseurope, doplnil:

„Európsky automobilový priemysel a odvetvie služieb mobility sú pripravené spustiť vlnu inovácií, ktorá prinesie mnohé výhody inteligentnej mobility do každodenného pohybu osôb, tovaru a služieb, a predovšetkým do našich miest. Robustný rámec, ktorý zaručuje rovný a priamy prístup v reálnom čase k dátam generovaným vozidlami, nám skutočne umožní akcelerovať.“

Peter van der Galiën, podpredseda ADPA, vysvetlil:

„Budúcnosť opráv a údržby je úzko spojená s digitálnymi systémami a dynamickými dátami. Vďaka rastúcim schopnostiam zachytávačov a senzorov prepojených s telematikou sú vzdialené a prediktívne operácie stále bežnejšie, čo by mohlo zlepšiť skúsenosť európskych spotrebiteľov – za podmienky, že títo spotrebitelia môžu ťažiť zo skutočne konkurenčných služieb. Rýchla a ambiciózna legislatíva EU je cestou vopred.“

Jean Charles Herrenschmidt, predseda CECRA, poznamenal:

„Budúci význam efektívnej a inovatívnej ekonomiky služieb vyžaduje dokonalú a transparentnú spoluprácu medzi všetkými aktérmi mobility okolo jedinečných a zdieľaných dát.“

Thierry Coton, zastupujúci EGEA, uviedol:

„Súčasné stacionárne diagnostické nástroje sa presunú ako aplikácie do vozidla a umožnia vzdialenú diagnostiku. To je obrovská výhoda z hľadiska predvídateľnosti stavu vozidla ako základu pre efektívnejšiu opravu.“

Chris Delaney, zastupujúci ETRMA, dodal:

„Technologický pokrok a vývoj preferencií a nákupného chovania spotrebiteľov prináša nové príležitosti pre pneumatikársky priemysel a všeobecnejšie pre odvetvie mobility. Zabezpečenie prístupu k dátam generovaných vozidlami je zásadný pre to, aby priemysel kolektívne mohol inovovať a poskytovať rozumnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie riešenie mobility.“

Nicolas Jeanmart, zastupujúci Insurance Europe, poznamenal:

„Regulačná iniciatíva zaručujúca priamy prístup k dátam generovaných vozidlami by poisťovniam umožnila uviesť na trh nové produkty zamerané na znižovanie emísií a zyvšovanie bezpečnosti cestnej premávky, ako aj nové inovatívne služby, ako upozornenie na krádež vozidla a vyhľadávanie odcudzených vozidiel. Uľahčilo by to aj poisťovniam porozumieť novým rizikám, ako sú riziká súvisiace so stále rastúcim množstvom autonómnych vozidiel.“

Bastian Müller, zastupujúci FIGIEFA uzatvoril:

„Príležitosť pre Európu je obrovská. Vďaka neobmedzenému a bezpečnému prístupu k dátam a zdrojom generovaným vozidlami môžu podniky, ktoré zastupujeme, vytvoriť v ekosystéme automobilového priemyslu a mobility obrovskú hodnotu. Skutočnosť, že sa Komisia rozhodla urobiť z tejto oblasti prvú oblasť pre odvetvovú reguláciu v rámci Aktu o dátach odráža naliehavú potrebu čo najrýchlejšie zaviesť správnu legislatívu.“

Asociácie

Trh automobilových služieb a mobility je veľmi významný, v súčasnosti predstavuje viac ako 4,5 milióna pracovných miest vo viac ako 500 000 spoločnostiach, z ktorých mnohé sú malé a stredné podniky. Je to ekosystém sám o sebe a je potrebné mu umožniť, aby sa sám vyvíjal a prekvital. Podpora takých ekosystémov a umožnenie rastu európskeho sektora služieb v rámci jasného regulačného rámca definujúceho práva a povinnosti všetkých účastníkov trhu je jediným spôsobom, ako efektívne konkurovať hyperscalerom.

ADPA, Európska asociácia nezávislých vydavateľov dát, si kladie za ciel zaistiť spravodlivý prístup k dátam a informáciám o automobilovom priemysle a poskytovať konkurencieschopné rámcové podmienky pre nezávislých vydavateľov dát. To umožní vydavateľom navrhovať a poskytovať konkurencieschopné, inovatívne a multiznačkové produkty a služby subjektom na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel. www.adpa.eu

AIRC je skratka pre Medzinárodnú asociáciu opravárov karosérií (Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie). AIRC bola založená v roku 1970 a je globálnou federáciou predných národných organizácií v oblasti opráv vozidiel. Tieto členské organizácie spoločne zastupujú viac ako 50 000 spoločností zaoberajúcich sa opravou a výrobou vozov v mnohých krajinách. www.airc-int.com

CECRA, Európska rada pre obchod s motorovými vozidlami a opravy, je európskou federáciou zastupujúcou záujmy obchodníkov s motorovými vozidlami a opravárenských podnikov a Európskej rady obchodných zástupcov konajúcich v mene predajcov vozidiel pre konkrétne značky. Jej cieľom je zachovať priaznivý európsky regulačný rámec pre podniky, ktoré obchodujú s motorovými vozidlami, a opravárenské podniky, ktoré zastupuje. www.cecra.eu

EGEA, Európska asociácia pre opravu áut a testovanie vybavenia, zastupuje výrobcov aj dovozcov náradia a zariadení na opravy, servis a technickú kontrolu vozidiel, ako neoddeliteľnú súčasť hodnotového reťazca automobilového priemyslu. Jej úlohou je zabezpečiť, aby členovia asociácie mohli poskytovať najlepšie vybavenie a služby pre trh s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel tým, že sa snažia informovať členov o aktuálnom stave týkajúcom sa jak nových technológií do vozidiel, tak novej legislatívy či štandardizačných požiadaviek, a byť tak konkurencieschopnými v oblasti opráv, testovacích zariadení, služieb a kalibračného priemyslu. www.egea-association.eu

ETRMA je hlasom výrobcov pneumatík a gumového tovaru v rôznych európskych inštitúciách. Aktivity ETRMA sa zameriavajú na nasledujúce kľúčové vzájomne závislé oblasti: zastupovanie, koordináciu, komunikáciu, propagáciu a technickú spoluprácu. Primárnym cieľom ETRMA je zastupovať regulačné a súvisiace záujmy európskych výrobcov pneumatík a gumy na európskej aj medzinárodnej úrovni. ETRMA je jediným partnerom pre rokovania, ktorého európski výrobcovia pneumatík a gumy výslovne určili na plnenie tejto zásadnej úlohy. www.etrma.org

FIA Medzinárodná automobilová federácia (Fédération Internationale de l’Automobile, FIA) Región I je spotrebiteľským orgánom zastupujúcim európske kluby mobility a ich 37 miliónov členov. FIA zastupuje záujmy týchto členov, ktorými sú motoristi, jazdci, chodci a cestujúci. FIA Región I usiluje o zaistenie bezpečnej, cenovo dostupnej, čistej a efektívnej mobility pre všetkých. www.fiareigion1.com

FIGIEFA je medzinárodná federácia nezávislých distribútorov náhradných dielov pre automobilový priemysel. Jej členovia zastupujú maloobchodníkov a veľkoobchodníkov s náhradnými dielmi a súčiastkami pre automobily a s nimi spojené opravárenské reťazce. Cieľom FIGIEFA je udržať voľnú a efektívnu hospodársku súťaž na trhu s náhradnými dielmi, službami a opravami vozidiel. www.figiefa.eu

Insurance Europe je Európska federácia poisťovní a zaisťovní. Prostredníctvom svojich 36 členských orgánov – národných asociácií poisťovní – zastupuje všetky typy a veľkosti poisťovní a zaisťovní. Insurance Europe so sídlom v Bruseli zastupuje podniky, ktoré sa podieľajú na celkovom príjme z poistného v Európe približne z 95 %. Poistenie významne prispieva k hospodárskemu rastu a rozvoju Európy. Európske poisťovne vyplácajú viac ako 1 000 miliárd EUR ročne – alebo 2,8 miliardy EUR denne – na poistných udalostiach, priamo zamestnávajú viac ako 920 000 ľudí a investujú viac ako 10,6 bilióna EUR do ekonomiky. www.insuranceeurope.eu

Leaseurope – Európska federácia asociácií lízingových spoločností – zastupuje lízingový priemysel a odvetvie autopožičovní v Európe. Rozsah produktov, ktoré členovia Leaseurope pokrývajú, siaha od splátkového predaja a finančného lízingu po operatívny lízing všetkých kategórií majetku (automobilov, zariadení a nehnuteľností). Produkty zahŕňajú aj krátkodobý prenájom osobných a nákladných automobilov a dodávok. www.leaseurope.org


1 Podniky zastupujúce základnú skupinu ISP zamestnávajú viac ako 4,5 milióna ľudí vo viac ako 500 000 spoločnostiach, prevažne malých a stredných podnikoch. To predstavuje viac ako 225 miliárd EUR príjmov z predaja náhradných dielov a práce, pričom približne 48 % všetkých nových európskych vozidiel je ročne zakúpených na leasing a prenájom.

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)

Ke stažení: (Preklad spoločnej tlačovej správy SK)