Projektorovanie pneumatík pre osobné automobily a dodávky

V súvislosti so Zelenou dohodou a súvisiacimi politickými cieľmi vyvstávajú otázky týkajúce sa obehovosti materiálov a statusu protektorovania pneumatík. ETRMA by preto rada informovala o súčasnej situácii a možnom výhľade do budúcna v oblasti protektorovania pneumatík pre osobné automobily a dodávky.

Zatiaľ čo protektorovanie pneumatík pre ťažké nákladné vozidlá (napr. nákladné automobily, autobusy) a lietadlá je už mnoho rokov zavedeným obchodným modelom, situácie s protektorovaním pneumatík pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá (dodávky) je odlišná. Hoci sa protektorovanie pneumatík pre osobné automobily praktizovalo už od polovice 90. rokov 20. storočia s podielom viac ako 10 %, nedávne nezávislé štúdie poukazujú na to, že v súčasnej dobe sa tieto postupy obmedzujú na výklenkové trhy s výrazne menším než 1 % podielom na celkovom trhu (s pneumatikami pre osobné automobily)1. ETRMA je toho názoru, že protektorovanie pneumatík pre osobné automobily a dodávky nesmie byť nariadené skôr, ako bude realizovaná analýza uskutočniteľnosti, a to s ohľadom na vysokú zložitosť trhu čo do počtu rozmerov a výrobkov v tomto segmente a značnú rozmanitosť podmienok používania a údržby. Tento článok mapuje hlavné faktory spojené s fungovaním trhu s protektorovanými pneumatikami pre osobné automobily.

Obehové hospodárstvo. ETRMA považuje koncepciu obehového hospodárstva za nevyhnutný prístup pre zvládanie budúceho nedostatku surovín a k podpore efektívneho využívania zdrojov. Pneumatikársky priemysel si už v skutočnosti osvojil mnoho zásad obehového hospodárstva tým, že jedná a investuje do všetkých fáz životného cyklu pneumatík, od návrhu až po ukončenie ich životnosti. Trh s pneumatikami v EÚ je technologicky najvyspelejší na svete: pneumatiky sa vyvinuli v špičkový výrobok, ktorý minimalizuje valivý odpor a hluk a zvyšuje jazdný komfort a bezpečnosť za všetkých poveternostných podmienok. Splňujú príslušné predpisy EÚ týkajúce sa chemických látok, výrobkov a odpadov. Európska úroveň spätného odberu a následného opätovného použitia a materiálového využitia pneumatík s ukončenou životnosťou presahuje 95 % – tento trend ostáva v posledných dvoch desaťročiach stabilný. Na základe tohoto teraz európsky priemysel podniká ďalší krok smerom k zlepšeniu výkonnosti v súlade s princípmi obehového hospodárstva.

Protektorovanie v kontexte obehového hospodárstva a udržateľnosti. Je možné očakávať, že výzva k dosiahnutiu rovnováhy medzi emisiami CO2 vo fáze používania (energetická účinnosť pneumatík) a materiálovou obehovosťou bude ešte aktuálnejšia. Súčasne je posun od fázy používania k hodnoteniu dopadu celého hodnotového reťazca za rohom.

Protektorovanie by nemalo byť posudzované izolovane ako optimalizované riešenie materiálovej obehovosti, ale je potreba, aby ďalšie prístupy k bezpečnosti, udržateľnosti a obehovému hospodárstvu, ako je chemická recyklácia, boli prístupné technologicky neutrálnym spôsobom, na základe prístupu posudzovania životného cyklu (life cycle assessment, LCA) alebo hodnotenia dopadu na životné prostredie.

Súčasná a minulá situácia okolo protektorovania osobných automobilov. Je dôležité odlíšiť minulú situáciu (90. roky 20. storočia a skôr) od súčasnej.

V 90. rokoch 20. storočia boli protektorované pneumatiky pre osobné automobily ekonomickou alternatívou k novým pneumatikám. Existovali určité medzery pre protektorované pneumatiky pre osobné automobily. Nové lacné pneumatiky však do značnej miery nahradili na trhu pneumatiky protektorované.

V súčasnej dobe je podiel protektorovaných pneumatík pre osobné automobily na trhu s pneumatikami výrazne nižší ako jedno percento1. Protektorovaním pneumatík pre osobné automobily a dodávky sa zaoberá len veľmi malý počet spoločností, predovšetkým malých a stredných podnikov, ktoré sa zameriavajú na malý počet rozmerov.
Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa protektorovanie pneumatík pre osobné automobily obmedzilo na výklenkové trhy:

 • – Nízka úroveň automatizácie, ktorá zvýšila náklady
 • – Kompromisy medzi určitými environmentálnymi vlastnosťami, napr. vyššia miera obehových materiálov vo výrobku vs. vysoká palivová účinnosť behom fázy používania výrobku.
 • – Dostupnosť kostier pre protektorovanie je obmedzená. To vyplýva z vysokej zložitosti, ale tiež (a to predovšetkým) z veľkej rozmanitosti výrobkov a počtu rozmerov v segmente osobných pneumatík. Prísne regulačné požiadavky na vozidlá a na pneumatiky a diverzifikácia sortimentu vozidiel prispeli k veľkému počtu rozmerov pneumatík, ktoré sú pre daný automobil k dispozícií. Napríklad pre automobil VW Golf bolo pred rokom 2000 na výber menej ako 5 rôznych rozmerov pneumatík, na dnešnom trhu sa tento počet rozšíril na viac ako 15.
 • – Protektorovanie vyžaduje špecifické formy pre každú veľkosť pneumatiky. V súčasnej dobe je na trhu približne 1000 rôznych rozmerov pneumatík pre osobné automobily, pričom tento počet sa za posledné dve desaťročia zvýšil približne o 250%, s mnohými variantami podľa rozmerov, čo má za následok viac ako 125 000 rôznych modelov pneumatík pre osobné automobily. Počet rozmerov pneumatík a rozmanitosť výrobkov sú dané potrebou reagovať na sofistikované požiadavky kladené reguláciou, výrobcami originálneho vybavenia a trhom.
 • – V neposlednej rade používanie, vek a údržba pneumatík silno ovplyvňujú možnosť ich protektorovania a môžu mať vplyv aj na bezpečnosť protektorovaných pneumatík.

Hlavné rozdiely medzi protektormi pre nákladné autá a autobusy a protektormi pre osobné autá

Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma segmentmi, ktoré vysvetľujú prečo, nie je trh s protektorovanými pneumatikami pre osobné automobily tak pevne zakotvený sú tieto:

 • – Zložitosť a variabilita konštrukcie pneumatík pre osobné automobily. Ako bolo podrobne vysvetlené vyššie, tento segment je omnoho variabilnejší a na trhu je približne 1000 rôznych rozmerov, ako v prípade segmentu nákladných vozidiel a autobusov, kde je viac ako 95% trhu s protektorovanými pneumatikami pokrytý 12 rozmermi.
 • – V segmente nákladných vozidiel a autobusov prevažujú modely bussiness-to-bussines, a preto je tu ekonomické opodstatnenie pre protektorovanie, kedy sú náklady vyjadrené na najazdený kilometer (namiesto počiatočnej investície ako jediného hľadiska). V tomto segmente je proaktívna údržba pneumatík zásadná pre vozové parky, aby bola maximalizovaná doba prevádzkyschopnosti prinášajúca zisk a zlepšila sa životnosť ich pneumatík.

Analýza uskutočniteľnosti protektorovania pneumatík pre osobné a dodávkové vozidlá

ETRMA sa domnieva, že je potrebné vykonať analýzu uskutočniteľnosti možností protektorovania pneumatík pre osobné automobily a dodávky, vrátane zložitosti, ekonomických, bezpečnostných a ekologických aspektov, a to pred tým, ako bude na trhu povinne zavedené. Trh je dnes obmedzený na výklenky.

Čo je protektorovanie. Protektorovanie označuje technický proces, ktorý umožňuje predĺžiť životnosť použitej pneumatiky. Spočíva vo výmene dezénu na opotrebovaných pneumatikách, zachovanie štruktúry pneumatiky, tzv. kostry a jej opätovnom zaradení do distribučného okruhu pneumatík.

Protektorovanie de facto predlžuje životnosť tých pneumatík, ktorých kostry sú uznané ako vhodné pre nový cyklus používania, pokiaľ sú splnené určité podmienky. Niektoré typy pneumatík a kostier sú navyše vhodné pre viacnásobné protektorovanie, t. j. pre niekoľkonásobné predĺženie životnosti, ktoré vedie k prejdeniu niekoľko ďalších stoviek tisíc km s rovnakou kostrou.

Protektorovanie pneumatík sa vykonáva v súlade s prísnymi technickými predpismi, ktorými sú predpis UNECE OSN č. 108 (osobné vozidlá) a predpis UNECE OSN č. 1109 (úžitkové vozidlá). Tieto predpisy špecifikujú kľúčové požiadavky na proces protektorovania. Aby mohlo byť udelené a zachované označenie typového schválenia podľa predpisov 108 a 109, je protektorovací závod podrobený kontrolám a musí mať 0,01% celkovej ročnej produkcie, v každom prípade však nie menej ako 2 a nie nutne viac ako 10 pneumatík testovaných na index nosnosti a rýchlosti. Protektorované pneumatiky je možné jednoznačne identifikovať prostredníctvom príslušného označenia typového schválenia.

Vývoj podielu protektorovaných nákladných a autobusových pneumatík na trhu. Trh s protektorovanými pneumatikami pre segment nákladných vozidiel a autobusov predstavoval približne pred 20 rokmi okolo 40 % celkového predaja náhradných pneumatík. Dnes predstavuje 22% celkového trhu. Podiel na trhu s protektorovanými pneumatikami pre nákladné automobily a autobusy a jeho vývoj v posledných rokoch je uvedený na obrázku 1 nižšie.


Obrázok 1 Predaj protektorov v roku 2021 vzrástol menej než trh (o 10%) Podiel protektorov na celkovom predaji náhradných pneumatík činil 22 %. Tento podiel sa za posledných 5 rokov prakticky nezmenil.

Protektorovanie pneumatík pre nákladné automobily a autobusy je príkladnou činnosťou obehového hospodárstva z hľadiska tvorby miestneho bohatstva, optimálneho využívania zdrojov a je súčasťou ekonomického modelu, ktorý je prospešný v celom výrobnom reťazci. Potrebné technické schopnosti od predchádzajúceho až po nadväzujúci výrobný reťazec tiež podporujú miestnu zamestnanosť.

Protektorovanie pneumatík pre nákladné automobily a autobusy je dobré z hľadiska materiálnej rovnováhy a nemožno ho hodnotiť len z pohľadu emisií CO2 a úspory zdrojov. Sociálny dopad je významný na miestnej úrovni. Pri ekvivalentnom použití podporuje protektorovaná pneumatika 4,3-krát viac pracovných miest ako neprotektorovaná pneumatika s jednou životnosťou.

Protektorovanie navyše spočíva na krátkych ekonomických okruhoch a má silný miestny prvok, čím obmedzuje závislosť na dovážaných surovinách.

Z obchodného hľadiska umožňuje protektorovanie pneumatík pre nákladné automobily a autobusy budovať dlhšie vzťahy medzi majiteľmi vozových parkov, ktorí si uvedomujú potreby údržby svojich pneumatík z bezpečnostných dôvodov, ale tiež ekologické prínosy pre dosiahnutie nízkych nákladov na najazdený kilometer. Takýto vzťah je možné ťažšie nadviazať, pokiaľ sa zákazník rozhodne pre riešenie, kedy je pneumatika po životnosti vyradená.

Všeobecne rozoznávame tri rôzne spôsoby zberu kostier pre protektorovanie:

 1. 1. Systém kostier vo vlastníctve zákazníka. Prepravná spoločnosť si objednáva vlastné pneumatiky k protektorovaniu.
 2. 2. Systém výmeny kostier. Zákazník vymieňa svoje kostry za protektorované pneumatiky.
 3. 3. Kostra je zakúpená, po kladnej kontrole preplatená a po protektorovaní predaná ako hotový výrobok.

Pokiaľ pneumatika zostáva vo vlastníctve majiteľa vozidla – kostra vo vlastníctve zákazníka – nie je pneumatika považovaná za odpad. To znamená, že určité množstvo nákladných a autobusových pneumatík určených na protektorovanie sa nikdy nestane odpadom (v závislosti od krajiny to môže byť väčšina dostupných pneumatík). A ako také sa nepovažujú za pneumatiky s ukončenou životnosťou a nespadajú do pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcu ani zberu odpadu všeobecne, čím sú ciele pre protektorovanie pneumatík s ukončenou životnosťou neúčinné.

Ako motivovať politickú a regulačnú podporu pre väčšie rozšírenie protektorovaných pneumatík pre nákladné automobily a autobusy na trhu?

 • – Zelené verejné obstarávanie, ktoré by ďalej podporilo rozšírenie trhu a viedlo k úsporám z rozsahu a zníženiu nákladov.
 • – Zavedenie systému označovania protektorovaných pneumatík pre nákladné vozidlá a autobusy, v rámci ktorého budú odmeňované ekologické parametre.
 • – Podpora opätovného použitia udelením štatútu odpadu, ktorý prestáva byť odpadom, pre kostry vhodné na protektorovanie. Protektorovanie prispieva k predĺženiu životnosti pneumatík. „Opätovné použitie“ bude úspešné len vtedy, ak bude jasne definované v právnych predpisoch (a nebude predmetom nejednotných výkladov vo vnútroštátnych právnych predpisoch) a bude plne uznaný jeho prínos k cieľom a zámerom EÚ v oblasti znižovania množstva odpadov.

(1) – UBA, 2022, Hodnotenie zberu a využitia vybraných tokov odpadov pre ďalší rozvoj obehového hospodárstva, https://www.umweltbundesamt.de/

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)