#TRACTION4CHANGE: SPOLOČNÝ PROGRAM PRE KONKURENCIESCHOPNÚ, BEZPEČNÚ A INKLUZÍVNU EURÓPU

Európa je lídrom v transformácii na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku, pričom v jej jadre je bezpečná, inteligentná a udržateľná mobilita.. Európa dnes čelí výzve vytvoriť spravodlivejšiu globálnu hospodársku súťaž, riešiť geopolitickú neistotu a budovať inkluzívnu spoločnosť. Na to, aby bola Európska únia naďalej lídrom tejto transformácie, je potrebné obnoviť dôraz na priemysel a jeho ko nkurencieschopnosť.

Tisíce kvalifikovaných pracovníkov v celej Európe vyvíjajú a vyrábajú pneumatiky a výrobky z gumy. Tvoria kľúčovú súčasť hodnotových reťazcov, ktoré sú základom dvojitej transformácie a umožňujú udržateľnú a bezpečnú verejnú a súkromnú mobilitu pre všetkých. Európska asociácia výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) vyzýva európskych politikov, aby sa k nám pripojili pri vytváraní programu pre konkurencieschopnú Európu, ktorý zabezpečí digitálnu a ekologickú transformáciu, najmä pokiaľ ide o dát a obehové hospodárstvo.

#TRACTION4CHANGE:

  • Uznanie strategickej úlohy európskeho pneumatikárskeho a gumárenského priemyslu a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti
  • Ochrana jednotného trhu prostredníctvom účinného vykonávania a presadzovania predpisov
  • Podpora investíc v európe prostredníctvom konzistentne a primeranej budúcej regulácie
  • Zvyšovanie udržateľnosti európy navrhovaním a výrobou obehových a obnoviteľných výrobkov
  • Väčší výber pre spotrebiteľov, zlepšenie udržateľnej mobility a zvýšenie bezpečnosti na cestách prostredníctvom digitálnych systémov mobility

UZNANIE STRATEGICKEJ ÚLOHY EURÓPSKEHO PNEUMATIKÁRSKEHO A GUMÁRENSKÉHO PRIEMYSLU A ZVÝŠENIE JEHO KONKURENCIESCHOPNOSTI

Európsky pneumatikársky a gumárenský priemysel je hnacou silou európskeho hospodárstva a spoločnosti. Bez pneumatík a gumárenského tovaru by sa Európania nemohli pohybovať, naše hospodárstvo – od poľnohospodárstva po komunikácie – by sa zastavilo a naše obranné a zdravotnícke systémy by nemohli fungovať. Napriek tomu tento sektor čelí významným prekážkam pri udržiavaní konkurencieschopnej výrobnej stopy v Európe. Náklady na energiu a pracovnú silu, ktoré tvoria veľkú časť našich nákladov, zostávajú vysoké.

Potrebujeme pracovnú silu, ktorá kombinuje strojárstvo, chemické a elektronické inžinierstvo a digitálne zručnosti, aby sme podporili transformáciu smerom k pokračujúcej digitalizácii priemyslu. V neposlednom rade je toto strategické odvetvie naďalej závislé od tretích krajín, pokiaľ ide o prírodný kaučuk, ktorý je jednou z jeho najdôležitejších surovín.

PNEUMATIKÁRSKY A GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL SA ZAVÄZUJE:

Plne sa podieľať na dosiahnutí mobility s nulovými emisiami vďaka neustálemu zlepšovaní parametrov pneumatík, ako sú bezpečnejšie pneumatiky s nižšími emisiami, a vývojom nových služieb, ako sú pneumatiky ako služba (tyre-as-a-service)
Budovanie nášho priemyselného dedičstva prostredníctvom pokračujúcich investícií a inovácií v Európe

ETRMA VYZÝVA ZÁKONODARCOV, ABY UZNALI STRATEGICKÝ VÝZNAM EURÓPSKEHO PNEUMATIKÁRSKEHO A GUMÁRENSKÉHO PRIEMYSLU S TÝM, ŽE:

Vypracujú Stratégiu pre gumárenský priemysel v Európe, ktorá sa bude zaoberať bezpečnosťou dodávok na stabilnom a udržateľnom trhu s materiálom z gumy
Budú riešiť vysoké náklady na energiu ako výrobný vstup a uznajú, že priemysel potrebuje konkurencieschopné, udržateľné a spoľahlivé zdroje energie
Podporí spravodlivý globálny trh pre naše výrobky a zavedie opatrenia na ochranu obchodu tam, kde dochádza k nekalej hospodárskej súťaži
Starostlivo posúdi dopad mechanizmu uhlíkového vyrovnania na hraniciach (CBAM) a prípadného budúceho rozšírenia jeho pôsobnosti na suroviny pre výrobu pneumatík a gumárenského tovaru. Poskytnú finančné prostriedky EÚ na digitalizáciu našej výroby a zvyšovanie kvalifikácie našich pracovníkov

OCHRANA JEDNOTNÉHO TRHU PROSTREDNÍCTVOM ÚČINNÉHO VYKONÁVANIA A PRESADZOVANIA

Za posledných päť rokov sa dosiahlo veľa úspechov pri budovaní zeleného piliera duálnej transformácie. To je teraz potrebné upevniť presadzovania a implementácie právnych predpisu v celej Európskej únii. Ich rozsah a zložitosť ovplyvňujú celý životný cyklus našich výrobkov, od surovín cez fázu používania až po koniec ich životnosti.

Posilnenie presadzovania pravidiel jednotného trhu prostredníctvom účinnejšieho dohľadu nad trhom je nevyhnutné na dosiahnutie našich spoločných cieľov a zachovanie výrobnej kapacity strategických tovarov, ako sú pneumatiky, v EÚ.

PNEUMATIKÁRSKY A GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL SA ZAVÄZUJE:

Prispieť k dialógu na vysokej úrovni v automobilovom sektore o konkurencieschopnosti celého odvetvia

ETRMA VYZÝVA ZÁKONODARCOV, ABY SA K NÁM PRIDALI A ZABEZPEČILI, ŽE BUDÚCA REGULÁCIA BUDE ZODPOVEDAŤ BUDÚCIM POTREBÁM TÝM, ŽE:

Otvoria stávajúce platformy na presadzovanie a dozor nad trhom pre účasť pneumatikárskeho a gumárenského priemyslu
Vykonajú programy dozoru nad trhom týkajúce sa kľúčových právnych predpisov, ako sú požiadavky na výkonnosť pneumatík, označovanie pneumatík a predpisy o odlesňovaní
Budú organizovať pravidelné diskusie so zainteresovanými stranami o stave kľúčových právnych predpisov, ku ktorým môžu prispieť dotknuté odvetvia
Zvýši efektivitu a umožní väčšie využívanie súčasných platforiem pre automobilový priemysel v súvislosti s prístupom na trh

PODPORA INVESTÍC V EURÓPE PROSTREDNÍCTVOM KONZISTENTNE A PRIMERANEJ BUDÚCEJ REGULÁCIE

Akékoľvek budúce politiky alebo regulácie by mali zohľadňovať komplexný pohľad na pneumatikársky a gumárenský priemysel a jeho výrobky ako neoddeliteľnú súčasť svetového automobilového priemyslu. Sme odhodlaní spolupracovať s ostatnými zainteresovanými stranami v automobilovom priemysle.

Politiky by mali vyvažovať kompromisy medzi cieľmi, ako sú ekologické parametre a bezpečnosť cestnej dopravy. Mali by zohľadňovať rozsah existujúcich právnych predpisov, ktorými sa riadia naše výrobky, a potrebu zosúladenia s medzinárodnými pravidlami a normami (napr. Európska hospodárska komisia OSN – UNECE). Posúdenie vplyvu, ex-ante, tak ex-post, by malo byť zamerané na kumulatívny dopad regulácií.

PNEUMATIKÁRSKY A GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL SA ZAVIAZAL:

Zavádzať produkty, ktoré naďalej budú zlepšovať bezpečnosť cestnej dopravy a mať lepší ekologické parametre
Investovať do inovácií, aby mohlo byť dosiahnuté našej spoločnej ambície znížiť environmentálnu stopu pneumatík a gumárenského tovaru

ETRMA VYZÝVA ZÁKONODARCOV, ABY SA K NÁM PRIDALI A ZABEZPEČILI, ŽE BUDÚCA REGULÁCIA BUDE ZODPOVEDAŤ BUDÚCIM POTREBÁM TÝM, ŽE:

Revidujú nariadenie o označovaní pneumatík, aby bolo uskutočniteľné a vymáhateľné
Dotvorí jednotný trh s gumárenskými výrobkami, ktoré prichádzajú do styku s potravinami a pitnou vodou
Zaistí, aby boli zohľadnené stavajúce právne predpisy pri navrhovaní aktu v prenesenej právomoci o pneumatikách v rámci nariadenia o ekodesignu pre udržateľné výrobky (ESPR)
Zaviazať sa k predbežnému a následnému hodnoteniu vplyvu všetkých návrhov počas celého legislatívneho procesu, pričom sa zohľadní sociálno-ekonomický vplyv aj iné politické ciele

ZVYŠOVANIE UDRŽATEĽNOSTI EURÓPY NAVRHOVANÍM A VÝROBOU OBEHOVÝCH A OBNOVITEĽNÝCH VÝROBKOV

Pneumatikársky priemysel podporuje obehové hospodárstvo tým, že zabezpečuje, že z každej predanej pneumatiky je jedna pneumatika spätne odobratá a odovzdaná na recykláciu. Protektorovanie a prerezávanie nákladných a autobusových pneumatík šetrí suroviny a energiu. Obehovosť pneumatík je možné zvýšiť vytvorením jednotného trhu s druhotnými surovinami. Politiky musia zohľadniť environmentálne prínosy obnoviteľného a recyklovaného obsahu v našich výrobkoch, ako aj poskytovať finančné podnety pre inovatívne výrobné a recyklačné procesy. Pravidlá týkajúce sa chemických látok musia byť v súlade s cieľmi v oblasti klímy a obehového hospodárstva.

Guma nie je plast. Vďaka svojim fyzikálnym a chemickým vlastnostiam sa zásadne líši od ostatných polymérov. V dôsledku toho by sa tieto vlastnosti mali zohľadniť v právnych predpisoch o chemických látkach.

PNEUMATIKÁRSKY A GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL SA ZAVÄZUJE:

Spolupracovať s Komisiou na vypracovaní opatrení týkajúcich sa ekodesignu pre pneumatiky s cieľom ďalej posilniť obehovosť a udržateľnosť pneumatík a zároveň zachovať bezpečnú mobilitu, vrátane zvýšenia obsahu recyklovaných a obnoviteľných látok v pneumatikách
Naďalej presadzovať efektívny zber a spracovanie pneumatík s ukončenou životnosťou a zároveň pracovať na dosiahnutí cieľa nahradiť fosílne suroviny recyklovanými a obnoviteľnými materiálmi

ETRMA VYZÝVA ZÁKONODARCOV, ABY PODPORILI OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO A UDRŽATEĽNOSŤ NAŠICH VÝROBKOV TÝM, ŽE:

Budú navrhovať zelené schéma verejných zákaziek, ktoré podporujú protektorovanie a zvyšujú dopyt po odpadových materiáloch z pneumatík na trhu
Zavedú stimuly, ktoré podporí dopyt po pneumatikách s lepšími ekologickými vlastnosťami
Vytvorenia harmonizovaný prístup k pneumatikám na konci životnosti v celej Európe, počínajúc prijatím celoeurópskych kritérií kedy odpad prestáva byť odpadom pre materiály získané z pneumatík s ukončenou životnosťou
Vynakladanie európskych finančných prostriedkov na inovatívne priemyselné výrobné postupy, vývoj nových moderných materiálov a využívanie obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov v našich výrobkoch

VÄČŠÍ VÝBER PRE SPOTREBITEĽOV, ZLEPŠENIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH PROSTREDNÍCTVOM DIGITÁLNYCH SYSTÉMOV MOBILITY

Umožnenie prístupu k štandardizovaným údajom vo vozidiel v reálnom čase je zásadný pri hľadaní riešení digitálnej mobility. Takéto riešenia zlepšujú výkonnosť vozidiel prostredníctvom lepšej starostlivosti o pneumatiky a ich údržbu, čo vedie k predĺženiu životnosti v prevádzke, zníženiu emisií CO2 a rozšíreniu možnosti protektorovania. Tieto riešenia majú zásadný význam pre zvýšenie bezpečnosti cestnej prevádzky, pretože umožňujú vodičom riešiť problémy skôr, než sa zhoršia, a uľahčujú verejnej správe údržbu cestnej infraštruktúry. Aby mohol pneumatikársky priemysel pokračovať v inováciách zameraných na spotrebiteľov v rámci digitálnej transformácie, je nevyhnutné mať jasný legislatívny rámec.

Digitalizácia zohráva čoraz väčšiu úlohu pri podpore obehového hospodárstva. Priemyselné štandardy vyvinuté Organizáciou pre globálne dátové služby (GDSO) poskytujú základ pre vývoj budúcich digitálnych nástrojov.

PNEUMATIKÁRSKY A GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL SA ZAVÄZUJE

Poskytovať digitálne riešenia našim zákazníkom s cieľom zlepšiť bezpečnosť, efektivitu a environmentálnu výkonnosť vozidiel
Prispievať k vytvoreniu spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu
Vyvíjať priemyselné štandardy na podporu vytvárania digitálnych nástrojov pre obehové hospodárstvo

ETRMA VYZÝVA ZÁKONODARCOV, ABY PODPORILI DIGITÁLNU TRANSFORMÁCIU TÝM, ŽE:

Doplnia Akt EU o dátach o odvetvové právni predpisy týkajúci sa prístupu k údajom z vozidiel
Zabezpečenia interoperabilitu digitálnych pasov medzi rôznymi právnymi predpismi (ESPR, narazenie o vozidlách so skončenou životnosťou – ELVR) na základe práce GDSO
O ETRMA
ETRMA zastupuje európskych výrobcov pneumatík a gumy na európskej a medzinárodnej úrovni. Sme zapojený do pokračujúceho dialógu s inštitúciami EÚ a medzinárodnými inštitúciami, národnými agentúrami a ďalšími priemyselnými odvetviami.
Ako hlas výrobcov pneumatík a gumárenského tovaru sa naša činnosť zameriava na zastupovanie, komunikáciu a propagáciu odvetvia voči zákonodarcom, poskytovanie regulačnej podpory a technického poradenstva našim členom.
Európske združenie výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) a jeho členovia zastupujú približne 4 400 spoločností v EÚ, ktoré priamo zamestnávajú 370 000 ľudí. Členovia ETRMA predstavujú 70 % celosvetového predaja pneumatík. Máme silné zastúpenie v členských štátoch EÚ a kandidátskych členských štátoch s 93 závodmi na výrobu pneumatík a 17 výskumnými a vývojovými strediskami.

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)