Únijné kritériá, kedy odpad prestáva byť odpadom pre recyklovanú gumu z pneumatík

Neoficiálny preklad spoločného stanoviska „Position Paper – A united tyre value chain calls for immediate EU-wide end-of-waste criteria for recycled rubber“ Európskej asociácie výrobcov pneumatík a spracovateľov gumy (ETRMA) a Konfederácie európskeho recyklačného priemyslu (EuRIC), ktoré bolo uverejnené dňa 23. júna 2022 na webových stránkach ETRMA.

Jednotný hodnotový reťazec v oblasti pneumatík žiada okamžité prijatie únijných kritérií vymedzujúcich, kedy odpad z recyklovanej gumy prestáva byť odpadom

1. Abstrakt a zhrnutie

Úroveň podpory/ ETRMA a EuRIC, po uverejnení štúdie Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) o ďalších možných celoúnijných kritériách ktoré určujú, kedy odpad prestáva byť odpadom alebo je vedľajším produktom („Štúdia“), s potešením konštatujú, že recyklovaná guma vyrábaná z odpadových pneumatík (end-of-life tyres, „ELTs“) bola zaradená medzi tri najvhodnejšie toky odpadu, pre ktoré je potrebné vypracovať ďalšie únijné kritériá, kedy odpad prestáva byť odpadom (end-of- waste, „EoW“). Takéto stanovenie priorít však nie je dostačujúce, pokiaľ sa tvorcovia politík súčasne bezprostredne nezaviažu k vypracovaniu únijných EoW kritérií pre gumu, a to najmä v situácii, keď je obehovosť gumy ohrozená a hodnotový reťazec v oblasti pneumatík (od výrobcov po spracovateľov) je pripravený tento krok urobiť už teraz.

Zhrnutie: Definícia EoW a hlavné výhody/ V Európskej únii sú EoW kritériá v súčasnosti riešené na úrovni národných predpisov upravujúcich jednotlivé toky odpadu. Pre gumové výrobky a pneumatiky už existuje dobre fungujúci recyklačný trh. Harmonizácia európskych trhov s gumou a odpadovými pneumatikami – z hľadiska EoW kritérií – by podporila inovatívne recyklačné technológie a vyššiu mieru obehovosti v týchto odvetviach tým, že by došlo k náprave nedokonalostí trhu a vytvoril sa jednotný recyklačný trh. Išlo by teda o významný príspevok k hlavným cieľom stanoveným v Zelenej dohode pre Európu, ktorá má pomôcť urýchliť prechod k obehovému hospodárstvu a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a zároveň podporiť zmiernenie tlaku na kritické suroviny, ako je prírodný kaučuk. Vysoká úroveň skúseností a znalostí naprieč hodnotovým reťazcom v oblasti pneumatík a transparentnosť toku odpadu ELTs hovorí v prospech vytvorenia únijných EoW kritérií pre ELTs a recyklovanú gumu.

2. Reakcie na štúdiu

Pokiaľ ide o určenie priorít stanovených Európskou komisiou/JRC, zdá sa, že hodnotový reťazec v oblasti pneumatík je zle chápaný. Hoci recyklovaná guma dosiahla lepšie skóre (59 bodov) v porovnaní s priemerným skóre plastov a textilu (58,4 bodov, resp. 57(1)), bola z plánu na začatie legislatívnych prác na únijných EoW kritériách vynechaná. Hodnotový reťazec v oblasti pneumatík sa preto domnieva, že hoci nebol tok gumového odpadu z ELTs bezprostredne vybraný, zaslúži si aspoň náležitú pozornosť v rámci plánu legislatívnych prác.
Okrem toho by pneumatikársky priemysel rád zdôraznil nasledujúce body súvisiace s nakladaním s odpadovými pneumatikami (vrátane recyklovanej gumy), ktoré neboli v štúdii JRC náležite zohľadnené.

Zber: Veľmi vysoká miera zberu a recyklácie je považovaná za prekážku pre EoW kritériá (bod 3.2 Štúdia)/ Vďaka úsiliu hodnotového reťazca v oblasti pneumatík v posledných 25 rokoch bol logistický problém so zberom odpadových pneumatík vyriešený prostredníctvom Rámcovej smernice o odpadoch a určením hierarchie nakladania s odpadmi: materiálové využitie ELTs sa v Európe zvýšilo z 10% na 60% ročne. To je zásadná skutočnosť v rámci procesu, kedy odpad prestáva byť odpadom, pretože ukazuje, že neexistuje nedostatok ponuky materiálu a že recyklačný priemysel je pripravený ho poskytnúť v dostatočnom množstve a kvalite tak, aby bol uspokojený dopyt výrobcov, a to v súlade so špecifickými kritériami stanovenými Rámcovou smernicou o odpadoch(2). Všetky pneumatiky sú spätne odoberané a spracovávané, čo vedie k súčasnej 95% úrovni spracovania v celej Európe. To by malo byť v rámci EoW uznané a podporované. V súlade s uvedeným by mala štúdia Komisie/JRC(3) tento riadiaci efekt regulácie zohľadniť.

Využitie (bod 3.3 Štúdia)/ Z približne 3 miliónov ton (Mt) pneumatík s ukončenou životnosťou sa 1,6 Mt spracováva na gumu, oceľ a textilné vlákna. Inými slovami, suroviny recyklované z odpadových pneumatík, ktoré nachádzajú najrôznejšie využitie, prispievajú k zníženiu závislosti členských štátov na prírodných zdrojoch a prinášajú veľké prínosy pre životné prostredie, ako aj príležitosti pre tvorbu pracovných miest a priemyselný rast(4). Zdá sa, že táto skutočnosť je v štúdii zle pochopená.

 • Čo sa týka gumy, mali by byť do zoznamu v tabuľke na strane 32 doplnené niektoré hospodárske odvetvia, vrátane pneumatikárskeho a automobilového priemyslu.
 • Nejasné kritériá navyše vedú k rozdielom v modeli bodovania. Niektorým tokom odpadu sú udelené 3 body, hoci majú rovnaký počet hospodárskych odvetví uvedených v tabuľke, napr. okuje z valcovania (získala 3 body) vs. guma (získala 2 body), pričom obidve majú štyri súvisiace hospodárske odvetvia.
 • Niektoré hospodárske odvetvia sú väčšie/vplyvnejšie ako iné. Metodika štúdie sa zameriava na obyčajné množstvo hospodárskych odvetví relevantných pre akýkoľvek daný tok odpadu, avšak tento prístup je trochu nespravodlivý. Napríklad, porovnanie a) „Stavebníctvo: asfalt, vozovka, bezpečnostné zvodidlá, tlmenie vibrácií, výplňový materiál, detské ihriská, umelý trávnik, strešné systémy, zásypy, drenážne materiály“ alebo gumy z ELTs s b) „Stavebníctvo: železobetón“ pre polyetyléntereftalát. V modeli by mal byť zohľadnený rôzny počet spôsobov využitia v stavebníctve.

S ohľadom na tesné skóre troch najvýznamnejších tokov, ako boli identifikované v Štúdii, a vzhľadom na vyššie uvedené metodologické problémy, by mala byť pre okamžité vypracovanie únijných EoW kritérií vybraná guma z ELTs. Prinajmenšom by mala byť zohľadnená zodpovedajúcim spôsobom v pláne legislatívnych prác.

3. Status Quo / Problém

Nasledujúca časť obsahuje základné informácie o súčasnom stave potrieb, riešení a možností recyklácie gumy z ELTs.

Súčasný systém recyklácie ELTs má nevyužitý potenciál/ V súčasnej dobe dosahujeme v Európe 38% podielu mechanickej recyklácie, pokiaľ ide o ELTs určené na granuláciu. Existuje priestor na zlepšenie hierarchie nakladania s odpadmi, a to zvýšením podielu materiálového spracovania. Koncové trhy s recyklovaným gumovým granulátom a práškom boli v poslednom desaťročí stabilné.(5) Dopyt po gume v EÚ v budúcnosti len porastie a jediný spôsob, ako tento dopyt uspokojiť a zvýšiť nezávislosť na surovinách, je využívaním recyklovaných materiálov a zvýšením ich podielu. To zdôrazňuje potrebu únijných EoW kritérií ako prostriedku, ktorý by napomohol rastu tohto trhu tým, že by poskytol väčšiu istotu pre investície a inovácie. Recyklačný priemysel pre gumu je v Európe dobre zavedený, ale stále nedosahuje plný potenciál. Je nevyhnutné, aby toto odvetvie, v ktorom operujú najmä skúsené malé a stredné podniky, naplno využívalo svoje kapacity a možnosti. „Odpad“ ako výstup recyklácie – najmä pri náročnejších technických využitiach (t. j. vysoko kvalitná recyklácia) – je prekážkou pokroku pri obchodných príležitostiach v oblasti ELTs.

Ešte dôležitejšie je, že v súčasnom kontexte sú nariadením REACH definované nové obmedzenia za účelom kontroly rizík ohrozujúcich životné prostredie a ľudské zdravie pri umelých výplniach športových ihrísk, ktoré predstavujú 30 % konečného trhu s materiálovým využitím gumy z ELTs. Únijné EoW kritériá pomôžu presadiť tieto obmedzenia harmonizovaným spôsobom, keď sa recyklovaná guma stane výrobkom, ktorý je v súlade s predpismi EÚ, ako je nariadenie REACH.

Potreba diverzifikácie dodávok materiálu/ Výroba gumových výrobkov bola ovplyvnená zníženou dostupnosťou syntetického kaučuku a sadzí. To dokazuje, že je potrebné, aby sa členské štáty stali viac nezávislými na zdrojoch a zvýšili využiteľnosť a používanie recyklovaných materiálov z pneumatík. V súčasnosti Rusko dodáva ročne viac ako 500 000 ton sadzí a asi 50 000 ton pochádza z Ukrajiny, čo predstavuje viac ako 50 % celkovej európskej kapacity. Diverzifikácia dodávok je tak jednoznačne potrebná.

Absencia EoW značne znižuje motiváciu investovať do obehového hospodárstva ELTs a dosiahnuť potrebnú diverzifikáciu dodávok materiálov. Predbežné rozhodnutie Komisie o odklade o ďalšie dva roky je poľutovaniahodné v čase, keď je diverzifikácia dodávok a dostupnosť materiálu viac ako inokedy nevyhnutná.

4.Výhody a riešenie

Vzhľadom k súčasnému statu quo v oblasti recyklácie ELTs popísanému vyššie, môžu únijné EoW kritériá napomôcť materiálovému spracovaniu v niekoľkých aspektoch:

 1. Vyrovnanie podmienok s primárnymi surovinami a podpora obchodu v rámci EÚ za rovnakých podmienok. Rovnako sa zníži administratívna záťaž spojená s obchodovaním, zabezpečí sa vnútorný trh s gumou a zvýši sa hospodárnosť.
 2. V strednodobom až dlhodobom horizonte možno dosiahnuť zníženie vývozu ELTs do krajín mimo EÚ.
 3. Podpora diverzifikácie dodávok kritických surovín z niektorých vysoko rizikových regiónov.
 4. Zaistenie, aby materiál zodpovedal kritériám bezpečnosti a kvality.6 Toto má obrovský význam pre zvýšenie využitia gumy získanej z ELTs pri výrobe nových gumových výrobkov a nových pneumatík.
 5. Právna istota pre investície do výskumu a vývoja recyklačných technológií a podnikania v odbore, ktorý v súčasnosti čelí tlaku na existujúce recyklačné postupy.

Hodnotový reťazec v oblasti pneumatík je v načrtnutom postupe jednotný a verí, že je ten pravý čas na stanovenie únijných EoW kritérií pre recyklovanú gumu. Tento krok zvýši dôveru na trhu, posilní bezpečnosť investorov a podporí výskum a vývoj inovatívnych riešení tejto cennej komodity. Po dôkladnej analýze výsledkov stanovenia priorít požaduje hodnotový reťazec v oblasti pneumatík, aby bola definícia únijných EoW kritérií pre tok gumového odpadu z ELTs zohľadnená v rámci plánu legislatívnych prác EÚ.

ETRMA: Európska asociácia výrobcov pneumatík a spracovateľov gumy zastupuje takmer 4 400 spoločností v EÚ, ktoré priamo zamestnávajú asi 370 000 ľudí. Globálne tržby členov ETRMA predstavujú 70 % celkových globálnych tržieb a 7 z 10 svetových lídrov v tomto odvetví sú členmi ETRMA. Sortiment jej členov je široký od pneumatík až po farmaceutické, detské, stavebné výrobky a gumené výrobky pre automobilový priemysel a mnoho ďalších. Máme silné slovo, pokiaľ ide o výrobu a výskum v EÚ a kandidátskych krajinách s 93 závodmi na výrobu pneumatík a 16 centrami výskumu a vývoja.

EuRIC: Konfederácia európskeho recyklačného priemyslu je zastrešujúcou organizáciou pre recyklačný priemysel. Prostredníctvom svojich členských federácií a spoločností z 21 krajín EU&EFTA zastupuje EuRIC v celej Európe:

 • viac ako 5 500 spoločností, ktoré vytvárajú súhrnný ročný obrat v približnej výške 95 miliárd EUR, vrátane veľkých spoločností a malých a stredných podnikov, ktoré sa podieľajú na recyklácii a obchode s rôznymi tokmi zdrojov;
 • 300 000 miestnych pracovných miest, ktoré nie je možné externe zadať do tretích krajín EÚ;
 • Milióny ton odpadu recyklovaného ročne (kovy, papier, sklo, plasty, OEEZ, vozidlá s ukončenou životnosťou, pneumatiky, textílie a ďalšie).


Premenou odpadov na zdroje zohrávajú spracovatelia kľúčovú úlohu pri preklenovaní účinného využívania zdrojov, politiky v oblasti zmeny klímy a priemyselnej transformácie.


Na stiahnutie: ( Infografika )(1) Plasty aj textil zahŕňajú rôzne podskupiny tokov odpadov s rôznym bodovým hodnotením od 63 do 55 (napr. PET (63), PP (55))
(2) Podľa článku 6 ods. 1 a 2 Rámcovej smernice o odpadoch odpad prestáva byť odpadom, ak bol predmetom niektorého spôsobu zhodnocovania a spĺňa osobitné kritériá, ktoré budú vypracované v súlade s určitými právnymi podmienkami, najmä:

 • látka alebo predmet sa bežne využívajú na konkrétne účely;
 • pre túto látku alebo predmet existuje trh alebo dopyt;
 • látka alebo predmet spĺňajú technické požiadavky na konkrétne účely a vyhovujú existujúcim právnym predpisom a normám uplatniteľným na výrobky; a
 • využitie látky alebo predmetu nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo ľudské zdravie.

(3) materiálové toky, pri ktorých bola vykázaná vyššia miera opätovného použitia/recyklácie materiálu, alebo u ktorých zúčastnené strany neuviedli žiadnu mieru opätovného použitia/recyklácie, boli považované za toky s nižším potenciálom zvýšiť mieru ich opätovného použitia/recyklácie, a teda aj s nižším potenciálom na stanovenie kritérií pre EoW alebo vedľajší produkt v celej EÚ, a bolo im pridelené skóre 1 (červená).
(4) Informačný list EuRIC o mechanickej recyklácii
(5) 2021, AECOM, Guma z pneumatík s ukončenou životnosťou Posúdenie Rámcovej smernice o odpadoch Kritériá, kedy odpad prestáva byť odpadom
(6) Mnoho predpisov, ako sú Vyhlásenie o vlastnostiach stavebných výrobkov alebo obmedzenia chemických látok podľa nariadenia REACH, sa použijú iba potom, keď materiál prestane byť odpadom.

Zdroj: ETRMA ( https://www.etrma.org/ )