K uvoľneniu potenciálu prepojených vozidiel v Európe sú nutné okamžité opatrenia

Spotrebiteľské a priemyselné skupiny naliehajú na komisára Bretona, aby predložil právne predpisy umožňujúce prístup k palubným údajom, funkciám a zdrojom, ktoré by umožnili rozvoj trhu

Brusel, 31. marec 2023 – Jedinečná a široká aliancia spotrebiteľských skupín, dodávateľov automobilov, odvetvia lízingového a nájomného priemyslu, prevádzkovateľov popredajných služieb, predajcov automobilov, autorizovaných a nezávislých servisov, poskytovateľov dát a poisťovní spojila svoje sily a vyzvala komisára Thierryho Bretona, aby predložil dlho plánovanú legislatívu o prístupe k palubným údajom, funkciám a zdrojom vo vozidlách.

Legislatíva podporujúca spotrebiteľov a hospodársku súťaž je nevyhnutná na naštartovanie rozvoja živého, inovatívneho a konkurencieschopného európskeho trhu so službami prepojených vozidiel, uviedla aliancia. Samotná Komisia odhaduje, že tento trh by mohol mať do roku 2030 celosvetovú hodnotu 400 miliárd EUR.

Predstavitelia spotrebiteľov a podnikov, tvoriacich približne 80 % pracovných miest a ekonomické hodnoty európskeho ekosystému automobilového priemyslu a mobility, vyzývajú komisára Bretona, aby konal na základe presvedčivých dôkazov, ktoré za posledných sedem rokov zhromaždili jeho vlastní úradníci.

Komplexná analýza odhalila významnú prekážku pri dosahovaní spravodlivého a rovného prístupu k údajom generovaným vozidlami, ktoré poskytuje výrobcom vozidiel takmer neprekonateľnú výhodu vďaka konštrukcii vozidla. Okrem tejto systémovej prekážky boli v práci identifikované aj ďalšie štrukturálne prekážky a behaviorálne prekážky, ktoré tento problém ďalej umocňujú. Analýza tiež zdôrazňuje, že tento problém sa pravdepodobne ešte prehĺbi v dôsledku rastúceho zapojenia hyperskalárnych spoločností, ktoré spolupracujú s výrobcami automobilov, aby sa mohli hlbšie prepojiť s vozidlom.

Komisia pôvodne plánovala, že tento právny predpis bude prijatý v roku 2021, a v samotnom Akte o dátach Komisie znovu zdôraznila potrebu prijatia odvetvových právnych predpisov, ktoré by tieto problémy adresovali.1 2 Aliancia preto naliehavo vyzýva komisára Bretona, aby predložil právne záväzné odvetvové právne predpisy najneskôr na jeseň tohto roka.

Tim Albertsen, generálny riaditeľ globálnej lízingovej spoločnosti ALD Automotive, uviedol:

“ Vzhľadom k tomu, že sa posúvame sa do sveta, kde výkon palubných počítačov vo vozidlách exponenciálne rastie, je našou povinnosťou ako popredného svetového poskytovateľa mobility poskytovať ekologickejšie a efektívnejšie riešenia mobility prostredníctvom investícií do nových služieb prepojených vozidiel. To si vyžaduje rovnaký prístup k dátam generovaným vozidlami, ktoré vlastníme.
To môžeme dosiahnuť len na základe jasných pravidiel, ktoré zaistia spravodlivú hospodársku súťaž medzi všetkými účastníkmi trhu. Ak by nedošlo k vytvoreniu odvetvových právnych predpisov pre prístup k dátam generovaným vozidlami, išlo by o obrovskú, premárnenú príležitosť a bolo by to v konečnom dôsledku veľmi škodlivé pre európske investície, inovácie, pracovné miesta a konkurencie schopnosť.“

Agustin Reyna, ktorý zastupuje hlas európskych spotrebiteľov, BEUC, dodal:

“ Vzhľadom k tomu, že dáta sú pre výrobcov automobilov novou zlatou baňou, je veľmi problematické, aby sa stali strážcami údajov vodičov a ich automobilov. O tom, kto bude mať prístup k týmto údajom, nerozhodujú výrobcovia automobilov, ale spotrebitelia. Automobilový priemysel sa dlhodobo stavia proti akýmkoľvek opatreniam, ktoré by narušili jeho monopol na údaje o vozidlách, a to sa musí prestať v záujme hospodárskej súťaže v popredajných a súvisiacich službách mobility a v konečnom dôsledku v záujme spotrebiteľov.“

Lorraine Frega, výkonná viceprezidentka spoločnosti Michelin, zdôraznila, že:

“ Je nevyhnutné prijať odvetvové a právne záväzné nariadenie o prístupe k údajom o vozidlách, aby bola užívateľom zaručená sloboda voľby, spravodlivá hospodárska súťaž, ale aj aby bolo možné zaviesť mobilitu s nulovými emisiami a rozvíjať skutočný európsky obchodný ekosystém, ktorý bude nezávislý, účinný a konkurencieschopný. Michelin ako významný hráč v oblasti prepojenej mobility žiada rovnaké podmienky, aby mohol naďalej investovať a ponúkať európskym spotrebiteľom inovatívne a udržateľné služby digitálnej mobility.“

Benjamin Krieger, generálny tajomník CLEPA a zástupca európskych dodávateľov automobilového priemyslu, uzavrel:

„Prístup k dátam a zdrojom vo vozidlách je nie len zásadné, ale absolútne nevyhnutné pre to, aby dodávatelia automobilového priemyslu v Európe prežili a prosperovali v neustále sa vyvíjajúcom odvetví. Bez spravodlivého prístupu nemôže celý automobilový ekosystém, vrátane dodávateľov a odvetví popredajných služieb, zostať konkurencieschopný voči technologickým gigantom, ktorí už dominujú v informačných a zábavných systémoch vozidiel, ani pokračovať v inováciách komponentov a služieb, ktoré spĺňajú nové digitálne požiadavky.“

Sponzorské asociácie

ADPA – Európska asociácia nezávislých poskytovateľov dát si kladie za cieľ zaistiť spravodlivý prístup k údajom a informáciám o vozidlách a poskytnúť nezávislým poskytovateľom dát konkurenčné rámcové podmienky. To poskytovateľom umožní navrhovať a poskytovať konkurencieschopné, inovatívne produkty a služby pre viac subjektov na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel. Kontakt pre médiá: Pierre Thibaudat – generálny riaditeľ – pierre.thibaudat@adpa.eu – Tel: +32 2 761 95 18.
AIRC – skratka znamená Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie (Medzinárodná asociácia opravárov karosérií). AIRC bola založená v roku 1970 a je celosvetovou federáciou popredných národných organizácii v oblasti opráv vozidiel. Tieto členské organizácie dohromady zastupujú viac než 50 000 spoločností zaoberajúcich sa opravami a konštrukciou vozidiel v mnoho krajinách. Kontakt pre médiá: Thomas Aukamm – výkonný riaditeľ –aukamm@zkf.de – Tel: +49 6031 79479-0.
CECRA – Európska rada pre obchod a opravy motorových vozidiel – je európska federácia zastupujúca záujmy obchodu s motorovými vozidlami a opravárenských podnikov a Európskej rady predajcov v mene predajcov vozidiel určitých značiek. Ich cieľom je udržovať priaznivý európsky regulačný rámec pre spoločnosti obchodujúce s motorovými vozidlami a opravárenské podniky, ktoré zastupuje. Kontakt pre médiá: Bernard Lycke – generálny riaditeľ – Bernard.lycke@cecra.eu – Tel: +32 2 771 96 56.
CLEPA – Európska asociácia dodávateľov automobilov zastupuje viac než 3 000 spoločnosti dodávajúcich najmodernejšie komponenty a inovatívne technológie pre bezpečnú, inteligentnú a udržateľnú mobilitu. CLEPA združuje viac ako 120 svetových dodávateľov automobilových dielov, systémov a modelov a viac ako 20 národných obchodných združení a európskych odvetvových asociácii. CLEPA je hlasom dodávateľského automobilového priemyslu v EÚ, ktorý prepojuje toto odvetvie s tvorcami politík. Automobilový priemysel sa podieľa na výskume a vývoji v EÚ s 30 %, čo z neho robí investora číslo jedna. Európsky dodávatelia automobilového priemyslu investujú do výskumu a vývoja viac než 30 miliárd eur ročne. Dodávatelia automobilového priemyslu každoročne registrujú viac ako 9 000 nových patentov. Dodávatelia automobilového priemyslu v Európe vytvárajú 1,7 miliónov priamych pracovných miest. Kontakt pre médiá: Clara Guillén – c.guillen@clepa.be – Tel: +32 2 743 91 39.
EGEA – Európska asociácia garážových a skúšobných zariadení, zastupuje výrobcov a dovozcov náradia a zariadení pre opravy, servis a technickú kontrolu vozidiel, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou podpory hodnotového reťazca automobilového priemyslu. Jej úlohou je zaistiť, aby členovia združenia mohli poskytovať najlepšie vybavenie a služby na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel a to tým, že sa snaží udržovať svojich členov v obraze, pokiaľ ide o nové technológie vozidiel a legislatívne a štandardizované požiadavky, a byť tak konkurencieschopný v odvetví dodávok, servisu a kalibrácie garážového a skúšobného vybavenia. Kontakt pre médiá: Jordi Brunet – generálny tajomník sg@egea-association.eu – Tel: +32 499 39 04 59.
ETRMA je hlasom výrobcov pneumatík a gumy v rôznych európskych inštitúciách. Činnosť ETRMA sa zameriava na tieto kľúčové vzájomne prepojené oblasti: zastupovanie, koordinácia, komunikácia, propagácia a technické kontakty. Hlavným cieľom ETRMA je zastupovať regulačné a súvisiace záujmy európskych výrobcov pneumatík a gumy na európskej a medzinárodnej úrovni. ETRMA je jediným partnerom na rokovania, ktorého európski výrobcovia pneumatík a gumy osobitne určili na vykonávanie tejto kľúčovej úlohy. Kontakt pre médiá: Zoi Sagia – manažérka pre mobilitu a dopravu z.sagia@etrma.org – Tel: + 32 2 218 49 40.
FIA Region I Medzinárodná automobilová federácia (FIA), bola založená v roku 1904 a združuje popredné národné motoristické organizácie zo 146 krajín sveta a je riadiacim orgánom svetového motoristického športu. Kancelária FIA Región I so sídlom v Bruseli je spotrebiteľským orgánom, zahŕňajúcim 100 klubov mobility, ktoré zastupujú viac ako 36 miliónov členov v celej Európe, na Strednom východe a v Afrike. Kontakt pre médiá: Diogo Pinto – dpinto@fia.com – Tel: +32 2 282 08 12.
FIGIEFA je medzinárodná federácia nezávislých distribútorov automobilových náhradných dielov a služieb. Jej členovia zastupujú nezávislých distribútorov a veľkoobchodníkov s náhradnými dielmi a súčiastkami pre automobily a s nimi spojené opravárenské reťazce. Zastúpených 44 000 spoločností zamestnáva v Európe viac ako 350 000 ľudí vo svojich 64 000 predajniach rozmiestnených po celej Európe. Mnohé z týchto spoločností sú malé a stredné podniky. Cieľom FIGIEFA je zachovať voľnú a účinnú hospodársku súťaž na trhu s náhradnými dielmi, servisom a opravou vozidiel.. Kontakt pre médiá: Álvaro de la Cruz alvaro.delacruz@figiefa.eu – Tel: +32 276 19 516.
Insurance Europe je Európska federácia poisťovní a zaisťovní. Prostredníctvom svojich 36 členských subjektov – národných asociácií poisťovní – zastupuje všetky typy a veľkosti poisťovní a zaisťovní. Insurance Europe so sídlom v Bruseli zastupuje poisťovne, ktoré sa podieľajú na celkovom príjme z poistného v Európe približne 95%. Poisťovníctvo významne prispieva k hospodárskemu rastu a rozvoju Európy. Európske poisťovne vyplácajú na poistných plneniach viac ako 1 000 miliárd eur ročne, čo predstavuje 2,8 miliardy eur denne, priamo zamestnávajú viac ako 920 000 ľudí a investujú do hospodárstva viac ako 10,6 bilióna eur. Kontakt pre médiá: Richard MacKillican, tlačový hovorca – MacKillican@insuranceeurope.eu – Tel: +32 2 896 48 22.
Leaseurope – Európska federácia asociácii leasingových spoločností – zastupuje ako leasingový priemysel, tak i sektor auto požičovní v Európe. Rozsah produktov, ktoré členovia Leaseurope pokrývajú, siaha od splátkového a finančného leasingu až po operatívny leasing všetkých kategórií majetku (automobilov, zariadení a nehnuteľností). Zahrnuje tiež krátkodobý prenájom osobných a nákladných automobilov a dodávok. Kontakt pre médiá: Richard Knubben – generálny riaditeľ – r.knubben@leaseurope.com – Tel: +32 2 778 05 68.

1 Opatrenia 52 a 53 v Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – Nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti, COM (2020) 789 final, Príloha, str. 3.
2 Sú však potrebné nové pravidlá, ktoré zaistia, aby súčasné právne predpisy týkajúce sa schvaľovania typu vozidiel boli vhodné pre digitálnu éru a podporili rozvoj čistých, prepojených a automatizovaných vozidiel. Tieto pravidlá, vychádzajúce z aktu o dátach ako rámca pre prístup k dátam a ich využívaniu, sa budú zaoberať otázkami špecifickými pre jednotlivé odvetvia vrátane prístupu k funkciám a zdrojom vozidiel. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlách pre spravodlivý prístup k dátam a ich využívaniu (Akt o údajoch), KOM (2022) 68 v konečnom znení, s. 6.


Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)